Om SundFornuft

SundFornuft er Danmarks første uafhængige sundhedspolitiske tænketank, stiftet i foråret 2020.

Vores formål er at bidrage til den sundhedspolitiske debat med idéer og løsningsforslag på de udfordringer der er nu og i fremtiden for det danske sundhedsvæsen.

Vi ønsker at udvikle anbefalinger og pege på løsninger, så beslutningstagerne har grundlag for at kunne tage rationelle sundhedspolitiske beslutninger. Vi håber på at kunne biddrage til, at nødvendige prioriteringer baseres på bedst mulige evidens.

Visionen

Danmark kan få verdens bedste sundhed. Vi lever i et velhavende land med en veluddannet befolkning og en - endnu - velfungerende samfundsmodel. For at imødegå den eksisterende ulighed og leve op til den demografiske udvikling skal Danmark være verdensmestre i forebyggelse.

Det er SundFornufts målsætning, at vi i Danmark i 2030 har samme forventede levealder som vores nordiske nabolande. Det kræver et konsekvent politisk fokus på dem, der er i størst risiko for at udvikle sygdomme, og et opgør med den sociale ulighed i sundhed.

Fokus på forebyggelse skal sikre, at færre bliver patienter, men de som gør, skal opleve et sammenhængende og samarbejdende sundhedsvæsen. Der skal ikke være forskel på, om man fejler en eller flere sygdomme, eller om sygdomme er somatiske eller psykiatriske.

Patienternes ressourcer skal udnyttes. De og deres pårørende skal i langt højere grad inddrages.

Samarbejdet mellem egen læge, hjemmepleje og højtspecialiserede hospitalsressourcer skal optimeres, og incitamentsstrukturen skal indrettes, så patienterne kommer i fokus.

De fagpersoner eller institutioner, der er i stand til at lave gode sammenhængende forløb, hvor patienter og pårørende spiller en aktiv rolle, skal honoreres, og de skal dele deres idéer og erfaringer med det øvrige sundhedsvæsen.

Alt for mange patienter opnår ikke en forståelse af deres sygdom. Det resulterer i alt for mange unødige kontakter med sundhedsvæsenet, indlæggelser og manglende compliance med vigtig virksom behandling . Det er ikke godt for den enkelte patient og pårørende, og det er dyrt for samfundet.

Der skal investeres i, at patienterne bliver aktive deltagere i egen sygdom, så de på oplyst grundlag kan indgå som ligeværdige partnere i diskussionen af, hvilken behandling der giver mening for dem.

Sundhed skal tænkes meget bredere, end det sker i dag. Arbejdsmarked, byplanlægning, boligopvarmning, fødevare, skolegang og sociale netværk spiller centrale roller i sundheden, og der skal være et sundhedsfokus i alle disse områder.

Der er en uklar ansvarsfordeling mellem de forskellige aktører i sundhedsvæsenet. Der er behov for klare aftaler mellem regioner, kommuner, egen læge og andre instanser, som fordeler ansvaret for implementering af ny teknologi, højt specialiserede tilbud og følgning af patienter i deres behandling.

Mission

Vi ønsker et rationelt og økonomisk bæredygtigt sundhedsvæsen, som sikrer lighed i og omkring sundhed.

SundFornuft udfordrer den eksisterende viden og politik ved at samle interessenterne i det danske sundhedsvæsen, fordi det er sund fornuft. Med udgangspunkt i evidensen på området inddrager vi flere aspekter såsom prioritering, rationalitet og økonomi. Ved at sætte dem, det hele handler om, nemlig patienterne, i centrum skaber vi en platform for dialog mellem patienter, pårørende, sundhedsprofessionelle, ansatte i sundhedsvæsenet og beslutningstagere inden for sundhedsområdet.

 

Med afsæt i rationalitet, evidens og kendskab til hverdagen bidrager vi til den sundhedspolitiske debat med visioner, idéer og løsningsforslag til det danske sundhedsvæsens nuværende og fremtidige udfordringer.

Kerneværdier

Uafhængighed

SundFornuft er uafhængig af økonomiske og politiske interesser. Der er behov for
en stemme i debatten, der ikke har interessekonflikter. SundFornuft vil bestræbe sig til sit yderste for at hjælpe det danske sundhedsvæsen til at blive endnu bedre og mindske ulighed i sundhed.

Rationalitet og prioritering

SundFornuft arbejder for et sundhedsvæsen, der arbejder rationelt og prioriterer med
åbne øjne mellem de tilbud der kan udbydes. Når noget vælges til er der andet der skal
vælges fra. SundFornuft vil komme med argumenter for og anbefalinger om, hvad der
skal være mindre af, når der skal være mere af noget.

Bæredygtighed

SundFornuft arbejder for et bæredygtigt sundhedsvæsen og samfund. Der er behov for
langsigtede løsninger, der går ud over indeværende budgetår. Sundhedsvæsenet skal
ikke bidrage til at folk bliver mere syge, men derimod agere ansvarligt og bæredygtigt.

Tværfaglighed

SundFornuft vil se bredt på problemstillingerne, og inddrage forskellige fagligheder.
Komplekse problemer har behov for alle de gode kræfter, der vil hjælpe til løsninger.
SundFornuft vil forene kræfterne.

Indflydelse

SundFornuft vil have reel indflydelse på samfundsdebatten og på de politiske beslutninger, der træffes om sundhed i Danmark. Med høj faglighed, solid kommunikation og evidens i ryggen vil SundFornuft bidrage til den offentlige debat og de løsninger, der findes for sundheden i Danmark.

Udfordringen

Det danske sundhedsvæsen er en væsentlig del af fundamentet for vores samfund. Alle borgere kommer i deres liv i forbindelse med sundhedsvæsenet. Når der skal sættes kryds på valgsedlen er sundhedsvæsenet i toppen af vælgernes interesseemner.

Alle med interesse for sundhedspolitik er velkomne til at melde sig ind i tænketanken.

På sigt ønsker vi en bred repræsentation af medlemmer fra forskellige faggrupper, som er interesserede i sundhedspolitik, fx

 • Patienter
 • Pårørende
 • Læger
 • Sygeplejersker
 • Jordemødre
 • Fys- og ergoterapeuter
 • SoSu’er
 • Sundhedsøkonomer
 • Arbejdsmarkedsforskere
 • Antropologer
 • Socialrådgivere
 • Farmaceuter

 

Nordpaa Media for finansiering af og design af forretningsorden

TAK TIL

Mono Solutions for kontinuerlig finansiering af og hjælp til opbygning af hjemmeside

 

Fotograf Flemming Leitorp fra Leitorp + Vadskær ApS for billeder af bestyrelsen